DESPRE PROIECT

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea calităţii ofertelor educaţionale în învăţământul superior, pentru 6 programe de studii din domeniul Matematică/Informatică, prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării lui la exigenţele pieţei muncii. Prin OG se urmăreşte îmbunătăţirea formării de calitate a studenţilor, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat în domeniul Matematică/Informatică, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Obiectivul general al proiectului susţine OG-POS DRU 2007-2013, dezvoltarea capitalului uman şi cresterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi obiectivele DMI 1.2, AP 1 a POS DRU şi a CPP 156: 1. îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu CNCIS, Legea Educaţiei cu completările aferente alinierii cu obiectivele Agendei Lisabona şi Agendei Europa 2020.

Proiectul vizează, de asemenea, obiectivele Programului Naţional de Reforme pentru perioada 2007-2013, prin care se sprijină intervenţiile pentru redefinirea conţinutului educaţiei şi formării profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, asigurarea calităţii în educaţie şi formare, o mai bună corelare a educaţiei şi formării profesionale cu cerinţele pieţei muncii.

Această contribuţie se realizează prin: fundamentarea conţinutului curricular, a metodelor şi strategiilor de predare şi formare profesională pe baza unor analize longitudinale – a opiniei angajatorilor, opiniei alumni, interviurilor cu reprezentaţi români la diferite organisme internaţionale, testării curriculare, internaţionalizării celor 6 programe de studii, ataşarea de cele 6 programe a unei platforme cu baze de date (aşteptări ale studenţilor, asteptări angajatori, necesităţi de adaptare a calificărilor, bibliografie şi documente relevante, exemple de bune practici, etc.), calibrarea programelor cu ajutorul pilotării de către studenţi, cercetare a corespondenţei cu aşteptările angajatorilor în materie de competenţe tehnice aplicate la Matematică/Informatică, etc.

Proiectul corespunde Priorităţii numărul 4 urmărite în PND 2007-2013 şi reprezintă, totodată, o soluţie la cele două mari deficienţe ale sistemului educaţional (necorelarea dintre calificările solicitate pe piaţa muncii şi cele oferite de învăţământul universitar; atenţia insuficientă acordată dezvoltării de competenţe profesionale şi abilităţi practice, cu precădere în domeniul politicilor publice care trebuie să se alinieze la cadrul european), prin sprijinirea directă a dezvoltării şi diversificării ofertelor educaţionale, prin dezvoltarea de competenţe şi calificări relevante în domeniul dezvoltării de competenţe relevante la nivel european şi adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii europene.

OG asigură valoare adăugată celor 6 programe de studiu faţă de alte oferte din România sau UE prin concentrare pe aspectele aplicate ale ştiinţei Matematicii/ Informaticii, venind astfel în întâmpinarea următoarelor documente relevante: Strategia Europa 2020, angajamentele suplimentare pe care şi le-au asumat statele membre participante, Raportul Wortmann Kool al Parlamentului European cu privire la asigurarea calităţii programelor de învăţământ şi buna guvernanţă europeană 2011, Strategia Lisabona în domeniul Învăţământului Superior, Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) pt 2007-2013. Acordul de la Bologna subliniază sinergia dintre Aria Europeană a Învăţământului Superior şi Aria Europeană a Cercetării şi Inovării, ca fundamente ale Europei viitoare.